ที่อยู่

ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารศุลกากรตรวจสินค้าขาออก(CE-1) เขตปลอดอากร ชั้น1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Logo

สารวัตรกรมปศุสัตว์

ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์

02-134-0731

พ.ร.บ.

ระเบียบกระทรวงเกษตรฯ(ออกตามพรบ.โรคระบาดสัตว์)


ระเบียบกรมปศุสัตว์(ออกตามพรบ.โรคระบาดสัตว์)


พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘


ประกาศกระทรวงเกษตรฯ(ออกตามพรบ.โรคระบาดสัตว์)

 


ประกาศกรมปศุสัตว์(ออกตามพรบ.โรคระบาดสัตว์)


ค่าธรรมเนียมใหม่

ที่อยู่

ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารศุลกากรตรวจสินค้าขาออก(CE-1) เขตปลอดอากร ชั้น1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์

02 134 0731  

อีเมลล์

Import : qsap_bkk_import@dld.go.th Export : qsap_bkk_export@dld.go.th